Artikel 1 – Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   

  Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van herroepingsrecht;

  Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel/ondernemer.

  Dag: kalenderdag.

  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel/ondernemer in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  Herroepingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

  Webwinkel/ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

  Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel/ondernemer, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

  Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • doroART (Dorota Roszkowska)

  postadres: Lindenheuvel 63, 6822 KZ Arnhem

  atelieradres: Van Oldebarneveldtstraat 90

  Nederland

  T 0611951690

  E info@doroart.nl

  KVK 09098141

  BTW nummer NL001192081B29

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel/ondernemer en op elke tussen webwinkel/ondernemer en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand. - De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel/ondernemer aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. - Webwinkel/ondernemer bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel/ondernemer deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden. - In afwijking van lid 2 komt de overeenkomst pas tot stand nadat de webwinkel/ondernemer binnen de wettelijke kaders geïnformeerd is of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en andere feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van contracten aankunnen. Als er goede gronden zijn om te weigeren, behoudt de winkelier zich het recht voor de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Het aanbod

 • - Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. - Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. - Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van verzending; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5 – De overeenkomst

 • - De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.   - Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de webshop/ondernemer onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de webshop/ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk aanbieden zodat het op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen.  
  • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 • - Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. - Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. - De consument zal het product slechts openen of gebruiken voor zover dat nodig is om het product te beoordelen. - Als de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient hij dit tijdens de bedenktijd schriftelijk te melden aan de webshop/ondernemer. De webshop/ondernemer stuurt direct een bevestiging van dit bericht. - Het product dient met alle geleverde toebehoren en in een zo origineel mogelijke staat en verpakking aan de webwinkel/ondernemer te worden geretourneerd, volgens de door de webwinkel/ondernemer verstrekte duidelijke en redelijke instructies. - In geval van ontbinding zijn de kosten van terugzending voor rekening van de consument. - Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren volgens, in overeenstemming met het in lid 4 bepaalde. - Webwinkel/ondernemer vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.   Uitsluiting Ontbindingsrecht Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:  
  • Die door de webwinkel/ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties/aanpassingen op wens van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel/ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 7- 8- 9 – Levering en uitvoering, Uitsluiting herroepingsrecht & De prijs

 • - Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.   - Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel/ondernemer kenbaar heeft gemaakt.   - Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is beschreven, zal het bedrijf een geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord gaat met een langere leveringstermijn. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Consumenten hebben geen recht op schadevergoeding.   - Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.   - Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.   - Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.    

Klachten en Geschillen

 • - Op overeenkomsten tussen webwinkel/ondernemer en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing   - Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de consument het gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de webwinkel/ondernemer.   - Bij de webwinkel/ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Als de klacht niet binnen 14 dagen kan worden opgelost, meldt de webwinkel/ondernemer dit onverwijld en geeft hij aan binnen welke termijn de consument een oplossing kan verwachten.